Wycena

nieruchomości

Cele wyceny

Nasze operaty szacunkowe i opinie różnych rodzajów nieruchomości sporządzamy dla potrzeb:
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • skarbowo – podatkowych,
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności,
 • uzyskania odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia, bezumownego korzystania z nieruchomości),
 • uzyskania rekompensat za utracone nieruchomości,
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów,

 • ubezpieczeń majątkowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia czynszu dzierżawnego,
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich,
 • indywidualnych inwestora.

Wykonujemy wyceny praw związanych z nieruchomościami
takich jak:
prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność przesyłu, drogi koniecznej, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), prawa zobowiązaniowe i majątkowe (najem, dzierżawa, dożywocie). Dokonujemy również określenia wartości nakładów poczynionych na nieruchomości, szkód majątkowych oraz odszkodowań za bezumowne użytkowanie nieruchomości lub jej części.

W zależności od potrzeb określamy:

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość indywidualną,
 • wartość ubezpieczeniową,

Wymagane dokumenty

Zakres dokumentacji dotyczącej nieruchomości jest określany indywidualnie przez rzeczoznawcę w zależności od celu, zakresu i charakterystyki przedmiotu wyceny.
Dla wygody naszych Klientów służymy pomocą - w przypadku konieczności pozyskiwania dokumentacji.

Wymagane dokumenty dotyczące wyceny:

1.

Wycena nieruchomości

gruntowej

 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdy brak planu- informacje ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o pozwoleniu na budowę.

2.

Wycena nieruchomości

zabudowanej

 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • pozwolenie na budowę ( w przypadku budowy w toku) lub dokumentacja projektowa powykonawcza, zgłoszenie budynku do użytkowania, wypis z rejestru budynków, dokumentacja inwentaryzacyjna, decyzja o warunkach zabudowy.

3.

Wycena nieruchomości

lokalowej

 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny,
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego lokalu mieszkalnego lub własnościowego prawa do lokalu,
 • rysunek rzutu kondygnacji z zaznaczonym lokalem
 • mapa zasadnicza do celów ewidencyjnych lub projektowych, z obszarem wokół przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku braku:

logo

NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Pozyskujemy brakujące dokumenty w odpowiednich urzędach

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonujemy inwentaryzację nieruchomości